Gwasanaethau Garawys a Pasg 2012

Gwasanaethau i ddod yn Eglwys St Aelhaearn, Garawys a’r Pasg 2012

 • Dydd Mercher 14/3/12 Cymun Bendigaid am 10:00
 • Dydd Mercher 28/3/12 Cymun Bedigaid am 10:00
 • Dydd Gwener 30/3/12 Cymun y Pasg i Gartref Henoed Bryn Meddyg
 • Dydd Sul 1/4/12-Sul y Blodau Gwasanaeth Teuluol yn Gymraeg am 10:00
 • Dydd Gwener y Groglith 6/4/12 Gwasanaeth y Cyn Gymun am 10:00 yn Gymraeg
 • Prynhawb Gwener y Groglith-addurno’r eglwys gogyfer a’r Pasg
 • Dydd Sul y Pasg 7/4/12 Cymun Bendigaid Cymraeg am 10:00
 • Nos Sul y Pasg am 5:00 Cymun Bendigaid Saesneg

 

Ynni gwynt: 20 Myth Yn Mynd Gyda’r Gwynt

Erthygl o wefan Cyfeillion y Ddaear Cymry o Rhagfyr 2010.

Adroddiad newydd sy’n chwalu’r mythau sy’n rhwystro’r ffynhonnell hon o ynni glân yng Nghymru.

Ynni gwynt yw un o’r mathau o ynni mwyaf glân, diogel a chost-effeithiol sydd ar gael.

Eto, mae tyrbinau gwynt yn destun gwrthwynebiad gan leiafrif swnllyd sy’n codi pob math o ddadleuon yn eu herbyn. Nid yw’r dadleuon hyn yn fawr mwy na mythau.

O ystyried y brys cynyddol i fynd i’r afael â newid hinsawdd, rhaid i benderfyniadau ar dyrbinau gwynt posibl yng Nghymru gael eu gwneud ar sail ffeithiau a thrafodaeth wybodus, nid myth a chamwybodaeth.

Mae’r adroddiad newydd hwn yn mynd i’r afael â’r 20 dadl a glywir amlaf yn erbyn pŵer gwynt. Mae’r rhain yn cynnwys:

MYTH: Nid yw ynni gwynt yn cynhyrchu llawer o bŵer
Ym mis Mai 2008 roedd 1,988 o dyrbinau gwynt yn y DU yn cynhyrchu’r trydan oedd ei angen ar gyfer 1,379,127 o gartrefi

MYTH: Mae ffermydd gwynt yn amhoblogaidd
Mae’r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy wedi asesu dros 50 o arolygon barn cyhoeddus a gynhaliwyd ers 1991 a chanfod bod 80% o bobl o blaid ffermydd gwynt a 20% yn erbyn

MYTH: Mae tyrbinau i’w gweld ym mhob ardal wledig
O ganlyniad i bolisi cynllunio TAN 8, caiff ffermydd gwynt yng Nghymru yn y dyfodol eu cyfyngu’n bennaf i ardaloedd sy’n cynrychioli tua pedwar y cant o arwynebedd tir Cymru

MYTH: Mae ffermydd gwynt yn niweidiol i brisiau eiddo
Canfu adroddiad gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a Phrifysgol Oxford Brookes (Mai 2007) nad oedd perthynas glir rhwng pris eiddo ac agosrwydd ffermydd gwynt

Darllenwch yr adroddiad llawn (PDF)

(Ymddiheuriadau, nid yw’r adroddiad ar gael yn Gymraeg eto)

Cyrsiau i ddod yn y Neuadd

[google-map-v3 width=”600″ height=”400″ zoom=”17″ maptype=”SATELLITE” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”52.975554,-4.402787{}1-default.png” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]

 • Sgiliau Cyfrifiadurol – Dechreuwyr, Defnyddio y we, Prosesu Geiriau, Taflenni, Diogelwch rhag feirws, Rheoli delweddau digidol, Rhwydweithio Cymdeithasol a mwy.
 • Paentio dyfrlliw i bawb
 • Crefft – Gwneud cardiau
 • Ffotograffiaeth
 • Modelu
 • Cynnal a chadw modur
 • Gitar i ddechreuwyr
 • Mandolin i ddechreuwyr

Cyrsiau gan Mr Dorling, Cae Wrach

Melin wynt: nodiadau o’r cyfarfod cyhoeddus

Cwestiynau a sylwadau yn y Cyfarfod cyhoeddus, Chwefror 17 2012

 • Pellter o dai a sŵn
 • Pa mor effeithlon ydyn nhw – erthygl diweddar yn y Daily Post yn dweud ‘dydyn nhw ddim?
 • Potensial ar gyfer paneli PV – defnyddio’r arian i roi rhai ar bob tŷ yn lle ei wario ar dyrbein gwynt
 • Effaith ar dwristiaeth
 • Perthynas efo Glasfryn – angen siarad efo nhw
 • Copi o’r briff ar gyfer yr astudiaeth dichonoldeb i fod ar gael i bawb
 • Cael safle we ar gyfer y prosiect ar gyfer newyddion, ac i bobl roi sylwadau a holi cwestiynau
 • ‘Subterranean vibrations’ – cryndod trwy’r ddaear hyd at 1/2 cilomedr i ffwrdd (yn gwneud i organau mewnol y corff grynu)
 • Potensial geothermal
 • Cyfle cael canolfan ddehongli Tre’r Ceiri a nodweddion eraill yr ardal
 • Ystyried cael tyrbein llai er mwyn cael llai o wrthwynebiad yn lleol
 • Pleidlais gymunedol rwan (gwrthodwyd o’r gadair oherwydd does dim digon o ffeithiau ar gael eto i fedru penderfynu)
 • Effaith ar werth eiddo
 • Sŵn cynyddol o’r ffordd fawr yn fwy o broblem na sŵn tyrbein
 • Angen cyfathrebu gwell am y cynllun
 • ‘Dydy’r tyrbein ddim yn wyrdd – yn cymryd mwy o ynni i’w wneud/adeiladu
 • Mi ddylai’r pwyllgor wedi bod yn 50/50 dros ac yn erbyn
 • Effaith coed ar dyrbeini
 • Pryder y bydd caniatau un tyrbein yn agor y drws i ragor
 • Pa ganran o’r incwm bydd ar gael i’r gymuned?
 • Pwy fydd piau’r tyrbein?

Dogfennau o diddordeb