Antur Aelhaearn

 

2017

Yn ddiwedar bu te prynhawn yng nghaffi Meinir, Nanygwrtheyrn i ddiolch i Mrs Beti Hughes am ei gwaith. Gwelir yn y llun y Meddyg Carl Clowes yn cyflwyno llun iddi o waith Josie Russell, arlynydd ifanc lleol. Bu Beti yn weithgar gyda’r Antur o’r cychwyn ac aeth i Lundain i ddysgu sut i ddefnyddio peiriant gawe. Bu yn drysorydd am flynyddoedd hyd nes i salwch ei gorfodi i ymddeol o’r swydd. Mae Beti wedi bod yn un o hoelion wyth y gymuned yma yn Llanaelhaearn ac wedi bod yn aelod o sawl pwyllgor a bu yn gadeirydd Corff Llywodraethol Llanaelhaearn ac yn gynghorydd ar Cyngor Cymuned Llanalhaearn i enwi dim ond dau. Daeth teulu a ffrindiau i’r Nant i gymdeithasu a dathlu.

 

Agor Swyddogol yr Arddangosfa

Nos Iau 4ydd o Fedi daeth pawb i Ganolfan y Babell i gymdeithasu a trafod y dyddiau a fu. Y gwr gwadd oedd y Tad Tomas O’ Murchu, ffrind da i Antur Aelhaearn. Cafwyd gair neu ddau ar y dechrau gan gadeirydd y senedd Llyr ap Rhisiart ac yna gan y Meddyg Carl Clowes. Dangoswyd dwy ffilm un gan Jim Ellis sydd yn dangos y pentref o’r awyr a’r llall yn raglan teledu o’r 1970au Look Stranger. Yna cafwyd darlith hwyliog gan Shan Ashton cyn cael paned a cacen. Diolch i Bethan Pritchard am wneud y gacen , Einir Ellis am gyfiaethu ac i Jim Ellis am y ffilm. IMG_0040 IMG_0044

IMG_0045 IMG_0047

 

IMG_0057

 

Dathlu’r Deugain

Arddangosfa Hanes yr Antur 1/9/14-5/9/14
Agored 6:00 – 8:00 Canolfan y Babell

Nos Iau 4/9/14 Agoriad Swyddogol 7:30 Canolfan y Babell
Darlith gan Shan Ashton, Prifysgol Bangor
Agorir gan y Tad Thomas
Anerchiad gan y Meddyg Carl Clowes

Dydd Sadwrn 6/9/14 Prynhawn Hwyl i’r Plant
Cae Chwarae 2:00 – 5:00

Dydd Sul 7/9/14 – 7:30 Cyngerdd y Dathlu
Eglwys St Aelhaearn Mynediad £3
Meinir Gwilym, Seimon Menai ac Ann Hafod
Ticedi ar gael Garej Ceiri a Llen Llyn, Pwllheli

 

Cais Cynllunio Tyrbin Gwynt

Gellir gweld yr holl wybodaeth trwy fynd i wefan Cyngor Gwynedd/Cynllunio

Cyfeirnod y cais C14/0479/37/LL

 

Newyddlen Mai 2014

Newyddlen Antur Aelhaearn 001

Newyddlen Antur Aelhaearn 002

Newyddlen Antur Aelhaearn 003

Newyddlen Antur Aelhaearn 004
Cynllun Datblygu Llanaelhaearn 2014-2024: Tua’r Hanner Cant

Cyfarfod Blynyddol Antur Aelhaearn

Nos Fercher 26/9/12 am 7:00

Canolfan y Babell-Agored i Aelodau Antur Aelhaearn

Cynhelir y cyfarfod yn Gymraeg

Cyfarfod DET

CH I DDE

Yr Arglwydd Dafydd Ellis Thomas, Emrys Williams, Lynda Cox,Llyr ap Rhisiart, Iolo Ellias, Cyng. John Wyn Jones(deilydd portfolio Datblygu Economaidd Gwynedd), John Pritchard ac yn y tu blaen Llinos Jones

Y Senedd 2012

Cadeirydd

 • Llyr ap Rhisiart

Is-gadeirydd

 • John Pritchard

Ysgrifennydd

 • Lynda M Cox 01758 750474

Trysorydd

 • Beti Hughes 01758 750285

Aelodau

 • Trystan Humphreys
 • Gwenan Griffiths
 • Ifan M. Hughes
 • Iolo Ellis
 • Emrys Williams
 • Sioned Enlli Morgan
 • Elgan ab Owen
 • Bea Kelsall
 • Caryl Jones

Llywydd Anrhydeddus: William Arthur Evans

http://www.bbc.co.uk/programmes/p00dxzgb