Antur Aelhaearn

Y Senedd Ionawr 2021

Cadair

Llyr ap Rhisiart

Ysgrifennydd

Lynda M Cox

Trysorydd

Trystan Humphreys

Aelodau

John Pritchard 

Ifan Huws

Alan Jones

Dr Carl Clowes

Mari Ireland

Emrys Williams

Cian Ireland

Tomos Williams

 

2017

Yn ddiwedar bu te prynhawn yng nghaffi Meinir, Nanygwrtheyrn i ddiolch i Mrs Beti Hughes am ei gwaith. Gwelir yn y llun y Meddyg Carl Clowes yn cyflwyno llun iddi o waith Josie Russell, arlynydd ifanc lleol. Bu Beti yn weithgar gyda’r Antur o’r cychwyn ac aeth i Lundain i ddysgu sut i ddefnyddio peiriant gawe. Bu yn drysorydd am flynyddoedd hyd nes i salwch ei gorfodi i ymddeol o’r swydd. Mae Beti wedi bod yn un o hoelion wyth y gymuned yma yn Llanaelhaearn ac wedi bod yn aelod o sawl pwyllgor a bu yn gadeirydd Corff Llywodraethol Llanaelhaearn ac yn gynghorydd ar Cyngor Cymuned Llanalhaearn i enwi dim ond dau. Daeth teulu a ffrindiau i’r Nant i gymdeithasu a dathlu.

 

Agor Swyddogol yr Arddangosfa

Nos Iau 4ydd o Fedi daeth pawb i Ganolfan y Babell i gymdeithasu a trafod y dyddiau a fu. Y gwr gwadd oedd y Tad Tomas O’ Murchu, ffrind da i Antur Aelhaearn. Cafwyd gair neu ddau ar y dechrau gan gadeirydd y senedd Llyr ap Rhisiart ac yna gan y Meddyg Carl Clowes. Dangoswyd dwy ffilm un gan Jim Ellis sydd yn dangos y pentref o’r awyr a’r llall yn raglan teledu o’r 1970au Look Stranger. Yna cafwyd darlith hwyliog gan Shan Ashton cyn cael paned a cacen. Diolch i Bethan Pritchard am wneud y gacen , Einir Ellis am gyfiaethu ac i Jim Ellis am y ffilm. IMG_0040 IMG_0044

IMG_0045 IMG_0047

 

IMG_0057

 

Dathlu’r Deugain

Arddangosfa Hanes yr Antur 1/9/14-5/9/14
Agored 6:00 – 8:00 Canolfan y Babell

Nos Iau 4/9/14 Agoriad Swyddogol 7:30 Canolfan y Babell
Darlith gan Shan Ashton, Prifysgol Bangor
Agorir gan y Tad Thomas
Anerchiad gan y Meddyg Carl Clowes

Dydd Sadwrn 6/9/14 Prynhawn Hwyl i’r Plant
Cae Chwarae 2:00 – 5:00

Dydd Sul 7/9/14 – 7:30 Cyngerdd y Dathlu
Eglwys St Aelhaearn Mynediad £3
Meinir Gwilym, Seimon Menai ac Ann Hafod
Ticedi ar gael Garej Ceiri a Llen Llyn, Pwllheli

 

Cais Cynllunio Tyrbin Gwynt

Gellir gweld yr holl wybodaeth trwy fynd i wefan Cyngor Gwynedd/Cynllunio

Cyfeirnod y cais C14/0479/37/LL

 

Newyddlen Mai 2014

Newyddlen Antur Aelhaearn 001

Newyddlen Antur Aelhaearn 002

Newyddlen Antur Aelhaearn 003

Newyddlen Antur Aelhaearn 004
Cynllun Datblygu Llanaelhaearn 2014-2024: Tua’r Hanner Cant

Cyfarfod Blynyddol Antur Aelhaearn

Nos Fercher 26/9/12 am 7:00

Canolfan y Babell-Agored i Aelodau Antur Aelhaearn

Cynhelir y cyfarfod yn Gymraeg

Cyfarfod DET

CH I DDE

Yr Arglwydd Dafydd Ellis Thomas, Emrys Williams, Lynda Cox,Llyr ap Rhisiart, Iolo Ellias, Cyng. John Wyn Jones(deilydd portfolio Datblygu Economaidd Gwynedd), John Pritchard ac yn y tu blaen Llinos Jones

Y Senedd 2012

Cadeirydd

 • Llyr ap Rhisiart

Is-gadeirydd

 • John Pritchard

Ysgrifennydd

 • Lynda M Cox 01758 750474

Trysorydd

 • Beti Hughes 01758 750285

Aelodau

 • Trystan Humphreys
 • Gwenan Griffiths
 • Ifan M. Hughes
 • Iolo Ellis
 • Emrys Williams
 • Sioned Enlli Morgan
 • Elgan ab Owen
 • Bea Kelsall
 • Caryl Jones

Llywydd Anrhydeddus: William Arthur Evans

http://www.bbc.co.uk/programmes/p00dxzgb