2021

19/7/21

Nos Fawrth 20/7/21 am 6:00 yn y ganolfan sesiwn torri bunting.

18/7/21

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu llenwi y tanciau dwr yn yr ardd

16/7/21

Cian Jones a Arwel Hughes sa heddiw di bod yn eu diwrnod olaf yn ysgol Llanaelhaearn. Bob lwc yn Glan y Mor hogia

 

14/7/21

Posteri Newydd gan Lewis Ireland a Celt Jones

14/7/21

Clwb Garddio Iau heno am 6:00

13/7/21

Cyn a wedyn

9/7/21

Merched y Wawr yn cyfarfod yn cwt Yncl Ifan. Ar ol 48 o flynyddoedd da ni yma o hyd

Gwasanaeth 12
Tagfeydd traffic difrifol yn Bontnewydd ac o ganlyniad mae’r bwsiau yn rhedeg yn hwyr.
Ymddiheuriadau.

8/7/21

Gwnio bunting yn gofod Ffiws Antur Aelhaearn

6/7/21

Clwb Garddio 7/7/21 am 7:00

3/7/21

Bryn Meddyg

Swydd ar gael
Rydym yn chwilio am rhywun i llnau gyda’r nos : 5pm – 10pm / pump noson yr wythnos. Os oes diddordeb, plis cysylltwch a ni trwy messenger.

2/7/21

Noson braf yn yr ardd gymunedol

Rhai o’r gwobrau at y Diwrnod Hwyl 8/8/21. Cysyltwch efo Kelly neu Yvonne

1/7/21

Cystadleuaeth Dylunio Poster Cadwch ein Pentref yn Daclus/ Design a poster Keep our Village Tidy
4-11
1af Celt Jones
11-16
Iaf Lewis Ireland
2 Liam Jones
Dyma’r 3 efo Llyr ap Rhisiart cadair Antur Aelhaearn a Gwenda Williams y beirniad

 

26/6/21

24/6/21

23/6/21

Bord i fynd ar ffens yr ardd gymunedol

22/6/21

Grwp Gwenyn

Clwb Garddio nos Fercher 23/6/21 am 7:00

21/6/21

18/6/21

Mae Antur Aelhaearn yn recriwtio!!!!Cyfle cyffroes i fod yn rhan o brosiectau arloesol yr Antur!Rydym yn chwilio am weithiwr llawrydd deinamig i ddatblygu gwirfoddoli a phrosiectau gwirfoddol yn seiliedig ar saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn Llanaelhaearn.£200/diwrnod am gyfanswm o 80 diwrnod dros y cyfnod 01/07/21 – 31/03/22.(This is an advertisement for a freelance worker to develop volunteering and voluntary projects in Llanaelhaearn for which the ability to communicate fluently in Welsh is essential).Am fwy o wybodaeth e bostiwch moelfrefawr@gmail.com

17/6/21

 

16/6/21

Clwb Garddio Iau

15/6/21

Tanc dwr cynta yn ei le

14/6/21

Mefys cynta o’r ardd gymunedol

11/6/21

Criw Codi
Os ydych am fynf o gwmpas yn codi ysbwriel mae’r bagiau coch yn y ty gwydr

 

Bunting
Da ni angen gwnio bunting chwilio am 2 yn barod i ddefnyddio machine gwnio

Handi iawn wrth y feddygfa. Da wan Dr Arfon

8/6/21

 

7/6/21

Yn Eisiau Glanhawyr Profiadol
Gwyliau Glasfryn/glasfrncottages.co.uk
Dau/ddwy lanhawr i weithio ar ddydd Gwener a Sadwrn o rwan tan ddiwedd mis Hydref.
Ystad Glasfryn, Pencaenewydd ac ar faes carafannau
Penyberth, Penrhos
Oriau: 9:00yb-4:00yh 14 awr yr wythnos Taliad £10 yr awr
Cysylltwch a Helen Williams Ellis 0770287675

3/6/21

Gorffen y llwybr

2/6/21

Cyfarfod Clwb Garddio iau heddiw er y rhagolygon am dywydd drwg! Diolch i Enfys, Jac a Lewis am eu gwiath caled yn plannu a chwynu heno

31/5/21

Clwb Garddio i oedolion( yr un iau yn cychwyn 2/6/21).9/6/21 yn yr ardd/ ganolfan am 7:00. Croeso i bawb.

30/5/21

Diolch i Josh, Jack a Enfys am helpu yn yr ardd ddoe/ Thanks to Josh, Jack and Enfys for helping in the garden yesterday. Braf gweld pobol ifanc yn barod i helpu.

29/5/21

Y Criw Codi o gwmpas heddiw. Diolch i Mari, Lewis, Ilan, Enfys,Lynda a Dan

26/5/21

Llongyfarchiadau i Monti Penllechog ar enill cystadleuaeth gol ona ar heno

25/5/21

Gwasanaeth 12
Dyma fydd yr amserlen o 1.6.21.
Diolch am eich cefnogaeth
 

24/5/21

Cyfraniadau annisgwyl gan Asda Pwllheli ar gyfer ein gardd cymunedol.  Diolch enfawr i Jo am dewis y planhigion hyfryd i ni 

22/5/21

Cychod gwenyn wedi ei adeiladu. Diolch Paul Tan Llan!! Bydd y gwenyn yma yn mis Mehefin

20/5/21

Dydd Mawrth 25 Mai yn y ganolfan am 7 cyfarfod o rhai sydd wedi rhoi eu henwau i wirfoddoli yn y siop gymunedol

18/5/21

Cor St Aelhaearn c1987/88

18/5/21

Yn yr Ardd

Diolch Hafod Hedd am baentio’r bords

14/5/21

Yn yr Ardd

13/5/21

Clwb Garddio
18/5/21 5:00pm
Yn yr Ardd/In the Garden
Cyfarfod i ddechrau’r clwb
 

6/5/21

Criw Codi
Fe fydd y criw yn cymeryd rhan yn ymgyrch Cadw Cymru Daclus- Cymru Glan o 29/5 i 13/6. Fe fydd Dan Griffiths yn yr ardd gymunedol 29/5 am 10:00 i roi sgwrs am iechyd a diogelwch yn ymwenus a codi sbwriel. Fe fydd lle i 15 Enwau i Lynda ne Mari
Pwysig i chi wneud hyn cyn mynychu/important to register before hand
 

3/5/21

Holiadur am campfa gymunedol plis cymerwch funud i lenwi hon diolch.

 

30/4/21

Cystadleuaeth gan Antur Aelhaearn i blant y pentref
1. I OED CYNRADD
2. I OED UWCHRADD HYD AT 16
Noddwyd gan H M Catering

28/4/2

Y goeden yn y fynwent wedii cael ei thorri diolch i Zac Allanson. Hefyd mae Steff Lewis wedi dechrau ar y gwaith o dorri mynwent yr eglwys

26/4/21

Fe fydd cyfarfod agored i drafod cychwyn y Clwb Garddio/Gwenyn yn yr wythnos 17 Mai. Mwy o fanylion i ddilyn

25/4/21

Mae St Aelhaearn wedi ail agor ar gyfer gwasanaethau ond mae’n bosib i ymuno drwy Zoom hefyd os dymunir.

24/4/21

Diolch i Chris a Cwmni Cybi Cyf am helpu yn yr ardd

22/4/21

Y cwt i fyny diolch i Aled, Geraint, Hannah a Gwyn am helpu dwi gaddo peidio cael un arall

21/4/21

Bwydo’r adar yn yr ardd. Byth rhy fuan i ddechrau cymeryd diddordeb.

16/4/21

Yn y ty gwydr yn yr ardd gymunedol

 

13/4/21

Bord wedi ei bentio gan pobol sydd yn byw efo dementia yn barod i fynd ar ffens yr ardd gymunedol

 

11/4/21

Gweithio ar y llwybr yn yr ardd

 

6/4/21

Mae Celt a Liam wedi colli bwji glas a gwyn.

Cerbydau Berwyn

4/4/21

Pan fydd y ganolfan yn ail agor fe fydd cyfle i ddod i gyfnewid llyfrau.

2/4/21

Braf gweld y Clychau’r Gog cyntaf allan yn yr ardd.

1/4/21

Cerbydau Berwyn Coaches

Trefniadau dros y Pasg
Dydd Gwener 2.4.21- Dim gwasanaeth
Dydd Sadwrn 3.4.21- Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 4.4.21- Dim gwasanaeth
Dydd Llun 5.4.21- Dim gwasanaeth
Dymunwn Basg hapus i chi gyd a diolch am eich cefnogaeth

31/3/21

Fan y Swyddfa Bost

29/3/21

Clwb Garddio/Gwenyn
Rydym am ddechrau clwb garddio a bydd cyfle hefyd i ddysgu edrych ar ol gwenyn. Does dim rhaid i wirfoddoli efo’r gwenyn os nad oes gennych ddiddordeb, fe fydd digon i wneud yn yr ardd. Gobeithir dechrau’r clwb ar ol y Pasg. Croeso cynnes i bawb o bob oed.. Os oes diddordeb anfonwch neges i Lynda neu Mari

27/3/21

Fel rhan o gynllyn yr Ardd Pontio’r Cenedlaethau/Gardd Gymunedol mae Antur Aelhaearn wedi derbyn grant gan gwmni tai ADRA i brynu cychod gwenyn a gwenyn. Mae’r cychod wedi dod ac fe fydd y gwenyn yn cyrraedd dechrau mis Mehefin. Fe fydd y cychod yn mynd ar y tir rhwnd yr Antur a’r hen doiledau. Mae rhai eisioes wedi rhoi eu henwau i wirfoddoli ond os oes rhywun gyda diddorden yna cysylltwch a Lynda neu Mari.

Gwasanaethau’r Pasg

24/3/21

Cyngor Cymuned Llanaelhaearn

Diolch yn fawr i Adeiladwr GJ ltd am eich gwaith yn fynwent/maes parcio Eglwys St.Aelhaearn

23/3/21

Diolch i N Williams a’i Fab am gyfrannu concrit i wneud gwaelod i’r shed yn yr ardd. A diolch i Aled, Geraint, Gwyn, Gareth a Enfys am helpu Rydym yn wir ddiolchgar. A diolch i Roy am fenthyg berfa

21/3/21

Yn y ty gwyder

20/3/21

O Dre Ceiri diolch i Aled Jones am y llun

 

17/3/21

Gwaith ar y murlun wedi dechrau

Difib newydd tu allan i’r ganolfan Mae dau yn y pentref rwan. Diolch i Gyngor Cymuned Llanaelhaearn

16/3/21

Rhannwyd gan Antur Aelhaearn

Bryn Meddyg

Staff: ‘Rydym yn chwilio am aelod newydd o staff i weithio 3 shifft nos yr wythnos. Am fanylion pellach gyrrwch neges messenger neu galwch ni ar 01758750693.

Y nionod i gyd i mewn rwan

15/3/21

Rhosyn Albertine, fe fydd hon yn lledaenu ac yn dringo i fyny’r trelis.

13/3/21

Cyngor Cymuned Llanaelhaearn

Biniau baw ci newydd o gwmpas y pentref

Yn yr Ardd

12/3/21

Bryn Meddyg

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan Mr Drakeford hoffwn dynnu eich sylw at ein canllawiau ymweld newydd.
Mae ein caban pren newydd bron â gorffen. Pan fydd, byddwn yn eich hysbysu o’n dyddiad agor swyddogol.
Mae achosion positifl yn ein hardal yn eithaf uchel. Os bydd hyn yn parhau i godi bydd yn rhaid i ni atal ymweliadau, nes ei bod yn ddiogel ailagor.
I wneud apwyntiad ffoniwch ni, o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9.30 – 4.00. Ni allwn gymeryd apwyntiadau trwy Facebook, tects, e-byst ac ati.
1. Dim ond un ymwelydd enwebedig fydd yn cael ymweld â phob preswylydd am y tro. Oherwydd y galw mawr, dim ond un ymweliad y gallwn ei gynnig i bob preswylydd yr wythnos.
Yr amseroedd ymweld yw:
Dydd Llun: 2: 15-2: 45 3:00 – 3:30
Mawrth/Gwener: 10:30 – 11:00 2: 15-2: 45 3:00 – 3:30
Penwythnos: 2: 15-2: 45 3:00 – 3:30
2. Os ydych chi’n hwyr yn cyrraedd, yn anffodus ni allwn ymestyn y slot amser oherwydd glanweithdra ystafell ac archebion dilynol.
3. Os oes gennych unrhyw symptomau neu salwch / haint o unrhyw fath, ni fydd unrhyw ymweliad yn digwydd.
4. Dim person o dan 18 oed – oherwydd mae’n debyg nad ydyn nhw wedi’u brechu.
5. Rhaid gadael pob parsel rhodd sydd wedi’i bacio’n addas mewn gorchuddion plastig wedi’u selio mewn cynhwysydd y tu allan i’r drws ffrynt. Rhowch wybod i’r staff er mwyn iddynt allu cymryd mesurau rheoli ac atal heintiau cyn eu trin i’r derbynnydd dynodedig.
6. Anrhegion. Derbynnir blodau ond dim lapio plastig. Ni ddylid dod ag unrhyw eitemau bwyd i’r cartref oni bai eu bod wedi’u selio, sychwch gynhyrchion nad oes angen eu rheweiddio.
7. Ar hyn o bryd yn anffodus nid oes gennym gyfleusterau toiled y tu allan i’r cartref.
8. Dewch â’ch beiro eich hun i lenwi’r gwaith papur. Ar bob ymweliad gofynnir i chi lenwi holiadur byr.
Diolch am eich cefnogaeth parhaol.

6/3/21

Adeiladu bwrdd yn y ty gwydr

Mae’r gath oren yn Maes Glas yn derbyn triniaeth gan y vet am gyflwr i’w chroen. Mae rhywun wedi rhoi stwff lladd chwain arni ddoe sydd ddim yn cydfund a’r driniaeth

5/5/21

No photo description available.
Mae Antur Aelhaearn mewn partneriaeth gyda GWAITH Gwynedd yn bwriadu i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobol o bob oed i ddarganfod cyfleoedd gwaith a hyfforddiant. Bydd y Clwb Gwaith yn darparu cyfleoedd ;
• Gynyddu eich hunan hyder.
• Cymorth a chyngor proffesiynol i lunio CV
• Rhannu gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant a gwaith.
• Rhannu gwybodaeth am gyfleoedd i ddechrau busnes eich hun.
Cysylltwch a ni ar clwbgwaith@gmail.com
 
 
 

3/3/21

Dyma ni wedi gorffan

1/3/21

Y joban fawr nesaf yn yr ardd gymunedol

28/2/21

Mwy o waith yn yr ardd. Y sied i gadw twls wedi ei osod

27/2/21

Lle ar gyfer y sied

26/2/21

Y ffenestri newydd wedi eu gosod 

25/2/21

Gosod y ty gwydr yn yr ardd gymunedol

18/2/21

Oes gan deuluoedd ddiddordeb mewn paentio cerrig ar gyfer Pared Gwyl Ddewi Pwllheli

9/2/21

Diolch i Derek Morgan, Brynffynnon am beintio’r gweithdy heddiw. Gobeithio nad oedd hi’n rhy oer. Mae hwn y cam cyntaf ar gyfer gwneud murlun ar y gweithdy. Bydd Sarah Wray artist lleol yn dechrau ar y gwaith yn fuan

7/2/21

Plannu mwy o goed afalau

6/2/21

Yn dilyn cwyn fod rhywun DDIM YN CODI baw ci i fyny arwydd wedi ei osod

1/2/21

Elfed Morgan a Carwyn y car

Yr eirlysiau cyntaf allan yn yr ardd

 

31/1/21

Yn yr Ardd

 

26/1/21

Amserlen Fan Bost o 1/2/21
Dydd Llun 12:00-12:45
Dydd Iau 9:00-10:00

25/1/21

Gosod tai adar 3

 

24/1/21

Bwydo’r adar yn yr eira

22/1/21

Gosod tai adar 2

21/1/21

Caren yn mynd am Alltwen yn Carwyn

Yn yr Ardd gosod tai adar

20/1/21

Beti a Megan Baum c.1976

 

19/1/21

Newyddion trist iawn mi roedd Beti wedi bod yn amlwg iawn ym mywyd ein cymuned tros llawer o flynyddoedd. Yn drysorydd Antur Aelhaearn, Cadair Corff Llywodrathol Ysgol Llanaelhaearn, Cadair Cyngor Cymuned Llanaelhaern dim ond i enwi ychydig. Fe fydd colled mawr ar ei hol.

1972 Protest yn erbyn cau Ysgol Gynradd Llanaelhaearn. Beti yn y canol

Diolch i Dr Carl Clowes am y llun

13/1/21

Amserlen bws yn newid PWYSIG

12/1/21

BECWS GLANRHYD LLANAELHAEARN
Oherwydd Ymddeoliad, angen person i baratoi archebion a’u dosbarthu. Oriau rhan amser – 3 diwrnod yr wythnos o 01:30 – 08:00. Trwydded yrru lân yn hanfodol. Cysylltwch â Eirwyn
01758 750214

Oherwydd y sefyllfa Covid-19 bydd rhaid gohirio y sesiynau Help i Deuluoedd yn y ganolfan. Byddany yn ail ddechrau pan fydd y clo trosodd.

10/1/21

Mae Yvonne a Kelly wedi bod yn brysur yn hel bob math o pethau yn ddillad/llyfrau/dvds ayb. Croeso i unrhyw un fynd i’r ganolfan i edrych os oes rhywbeth o ddefnydd yno. Fe fydd rheolau caeth.

6/1/21

Bwydo’r Adar

 

1/1/2021

Blwyddyn Newydd dda

Mavis
Fe fydd angladd Mavis ar 5ed Ionawr fe fydd yr hers yn gadael Glasfryn, cartref Mavis am 1:15.Croeso i rhai sydd am ddangos parch tuag ati i sefyll ar hyd y ffordd. Gofynir i bawb cadw pellter a gwisgo masc.