Stoc Fenthyg

Yn wahanol i’r cyfranddaliadau, mae’r stoc fenthyg ar gael i unrhyw un, boed yn byw yn Llanaelhaearn neu beidio, ac yn wir, mae pobl, nid yn unig ledled Cymru, ond hefyd ar hyd a lled Ewrop a’r Amerig wedi buddsoddi yn yr Antur. Telir llôg ar y stoc fenthyg os dymunir. Mae llawer iawn o bobl wedi dewis buddsoddi’n ddi-lôg, ac wrth gwrs roedd hyn yn gymorth mawr i’r Antur. Rhaid cofio nad oedd gan y buddsoddwyr hawl i bleidlesio o gwbl yng ngweithgarwch yr Antur. Roedd hyn yn bwysig i gymdeithas fechan fel Llanaelhaearn, oherwydd sicrheiwyd bod datblygiadau yr Antur yn aros yn nwylo’r pentrefwyr. Roedd y system o gynnig stoc fenthyg yn helpu’r Antur i gael arian anghenrheidiol ar y cychwyn, ac yn annog rhywun a oedd am helpu o’r tu allan i’r ardal wneud hynny yn y dull hwn heb danseilio’r rheolaeth leol.