2020

1/8/20

Mae Antur Aelhaearn yn falch i gyhoddi fod Cian Ireland a Tomos Williams wedi eu penodi yn swyddogion Byw a Bod i’r Gymuned.

17/7/20

17/7/20

Heddiw mae Ysgol Llanaelhaearn yn cau y drws am y tro olaf. Diwrnod trist iawn yn hanes y pentref. Diolch i’r staff i gyd ac i’r rhieni am aros tan y diwedd. Diolch hefyd i’r llywodraethwyr a fu’n cwffio i drio achub yr ysgol Braf gweld y plantos yn mynd i Chwilog efo’i gilydd

13/7/20

I Ddathlu hanes ein ysgol sydd yn awr ar gau.

10/7/20

Oherwydd amgylchiadau coronafirus cofid-19 mae pwyllgor Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn wedi penderfynu gohirio yr Eisteddfod am eleni.Gobeithio gwelwn chi yno mis Tachwedd 2021

2/7/20

Swydd nos a dydd ar gael ym Mryn Meddyg, Cysylltwch am fwy o fanylion


1/7/20

Wedi cael cwynion fod plant yn reidio beics yn y mynwentydd fe fydd yr heddlu yn cael gwybod

22/6/20

Trist oedd clywed am farwolaeth Marilyn Hughes meddwl am y teulu

Gwasanaeth St Aelhaearn 14.6.20

12/6/20

Plis neith y person a aeth a 3 coedyn 3×2 o’r ardd dementia ddwad a nhw yn eu hol

11/6/20

Plis neith pwy bynnag sydd yn yfad yn y cae chwarae fynd a’i rybish adra yn lle eu gadael ar y cae

Blast from the past fel dywed y sais

5/6/20

Diwrnod trist heddiw ffarwelio a Nesta Penrhiwroen un o genod Llan

25/5/20

Diolch i Alwena am yr isod
Ychydig bach o hwyl! Mae cerrig wedi cael ei addurno wedi eu cuddio ogwmpas llanaelhaearn pam cewch hyd i un tynnwch ei lun a’i rhoi ar y grŵp yma yna cuddiwch nhw yn rhywle gwahanol – hwyl i oedolion a phlant wrth fynd am dro ogwmpas llanaelhaearn Cofiwch gasglu carreg, addurnwch eich hun a cuddiwch yn rhywle!!

25/5/20

Nos Iau mae’r clap ola i ddiolch i’r NHS a gweithwyr allweddol felly rydym am gyfarfod a cadw pellter wrth sgwrs yn iard/maes parcio yr ysgol i ganu Calon Lan. Dewch yn llu efo copi o Calon Lan

21/5/20

Bryn Meddyg
STAFF: ‘Rydym yn chwilio am aelod newydd o staff – oriau amrywiol ar gael. Gyrrwch neges ar messenger i gael ffurflen gais neu am unrhyw ymholiadau. Diolch

Gwasanaeth 17/5 St Aelhaearn

15/5/20

Mae Nicola Pacey a’i chriw yn gwnio sgrybs ayb ac yn chwilio am hen sheets/curtains/gorchydd dwfe cotwm. Os oes gennych rhyw ddefnydd addas cysylltwch gyda Lynda os gwelech yn dda

12/5/20

Arwydd Maes Parcio y fynwent wedi ei osod gan y Cyngor Cymuned

11/5/20

Dyma lythyr agored gan Gyngor Cymuned Llanaelhaearn yn dilyn pryderon COVID-19 – rydym wedi ei anfon i unigolion sydd yn y Llywodraeth a rhai o Blaid Cymru.

Gwasanaeth 10/5 St Aelhaearn

8/5/20

Penwythnos dathlu diwrnod VE

Gwasanaeth 3/5 St Aelhaearn

Gwasanaeth 26/4/ St Aelhaearn

25/4/20

Siwr fod ni i gyd yn meddwl am Daniel Stutterford heddiw ar ol colli ei dad.

Mae Celt a Liam wedi colli bwji glas. Cysylltwch oes ddaw o i’r golwg

25/4/20


Mae Antur Aelhaearn wedi prynnu 2 printer 3D a dyma nhw wedi cyrraedd Dafydd Brown er mwyn iddo gynhyrchu mwy o fasgiau. Da iawn chdi Dafydd.

Antur Aelhaearn yn gweithio i gefnogi’r gymuned

Gwasanaeth 19/4 St Aelahaearn

14/4/20
Mae Kelly ac Yvonne yn hel sebon/bybl bath/crim dwylo at staff Bryn Beryl sydd yn symud oddi cartref I ddiogelu eu teuluoedd. Mae na focs tu allan i 6 Ty’n y Ffridd

Hefyd maent wedi bod yn hel i brynnu crim dwylo i staff cartref Bryn Meddyg ac mae 22 wedi cyrraedd heddiw

Gwasanaeth 12/4 St Aelhaearn Sul y Pasg

11/4 Dydd Sadwrn y Pasg


10/4/20

Mae’ ganolfan wedi rhoi menthyg 2 injian wnio i ferched sydd yn gwneud masgiau. Rhywbeth bach i helpu

Rhai o’r arwyddion o gwmpas y pentref

7/4/20

Llongyfarchiadau i Megan Felin am ddod yn hen nain. gor wyres ar y 1af a gor wyr ar yr 2ail

5/4/2

Fe fydd y Cyngor Cymuned yn cyfarfod drwy cyfrwng Zoom yn ystod yr argyfwng. Mae’n bwysig eu bod yn cadw mewn cysylltiad a’r gymuned a’i gilydd.

4/4/20

Dyma amserleni dros dro y byddwn yn ei weitherdu o 6.4.20 ar wasanaethau 12, 14, 17/18 a 23 (Llun – Sadwrn) Dim gwasanaeth ar y Sul a Gwyl y Banc.
Taer erfynir arnoch i’w defnyddio ond ar gyfer trafeilio angenrheidiol yn unol a chanllawiau’r Llywodraeth.
Hyderwn y byddwch yn cadw pellter digwyliedig ac yn parchu ein gyrrwyr yn ystod y cyfnod anodd yma.
Diolch am eich cefnogaeth a chadwch yn saff.

4/4/20

Mae rhywun wedi tynnu yr arwydd yma i lawr. Mae o wedi ei roi i fyny am reswm

4/4/20

A fysa yn bosib cael unrhyw wybodaeth am ymwelwyr sydd wedi tori canllawiau y Llywodraeth ac yn aros mewn tai haf yn ardal Trefor, Llanaelhaearn a Llithfaen yrru yr wybodaeth ymlaen drwy ebost i’r cynghorydd lleol aledwynjones@gwynedd.llyw.cymru

3/4/20

Diolch i bawb a ddaeth allan neithiwr i ddiolch i BAWB sydd yn gofalu amdanom

31/3/20

Oes gan rhywun darn o ford i ni gael rhywun i baentio arwydd daw eto haul i roid yn y pentref plis

29/3/20

Mae aelodau St Aelhaearn yn cyfarfod drwy gyfrwng Zoom yn ystod yr argyfwng. Dyma wasanaeth 29/3

Oherwydd yr amgylchiadau yn ddiweddar gyda Covid-19, ac pobl yn gorfod hynysu. Nid ydi hyn yn gyfnod hawdd i lawer o bobl, a felly mae Cyngor Cymuned Llanaelhaearn yn arwain Cynllun Cyfaill o fewn Llanaelhaearn a Threfor. Fydda i ar gael i ffonio bob dydd rhwng 9 y.b a
1 y.p a Ceri Pollard ar gael i ffonio rhwng 1 y.p a 4 y.p. Da ni wedi cael dipyn o bobl yn gwirfoddoli i fynd i nôl negas a presgripsiwn pobl y ddau bentref, ac fysan ni’n licio diolch yn fawr iawn i’r rheini sydd wedi bod mwy na bodlon i roi ei enwau i lawr, da ni’n ddiolchgar ofnadwy Hefyd byswn yn licio diolch i’r Cyngor Cymuned am ddod fyny gyda’r syniad gwych yma, ac am drefnu! Mae adeg fel hyn yn adeg i ni gyd ddod at ein gilydd. Cadwch yn saff bawb ac edrychwch ar ôl eich gilydd

29/3/20

Diolch i bawb sydd wedi bod yn mynd a’r pamffled o gwmpas y plwyf

NEGES BWYSIG

28/3/20

27/3/20

O bore fory fe fydd caeau chwarae y pentref ar gau i’r cyhoedd oherwydd Covid 19
Fe fydd y llwybrau yn agored

27/3/20

Mae rhywun wedi mynd a scrin nadu gwynt oddiar car Carwyn os oes rhywun yn gwybod rhywbeth neu efo cctv plis cysylltwc

25/3/20

Mae pamffled y Cyngor Cymuned yn egluro am yr hwb gwirfoddoli yn barod. Fe fyddwn yn chwilio am rai yn fodlon mynd a nhw drw drysau

25/3/20

PWYSIG I BAWB: Mae rhai o drigolion Trefor wedi gweld rhywun yn edrych i fewn trwy eu ffenestri ty yn hwyr yn nos. Ar adegau fel hyn mae pawb angen bod yn wyliadwrus.
Cadwch yn saff

24/3/20

❗❗PWYSIG /IMPORTANT❗❗ YPDÊT!

Mae’r Cyngor Cymuned wrthi yn galed yn sefydlu Cynllun Cyfaill ar gyfer trigolion bregus yn Llanaelhaearn a Trefor.
Cyn bo hir fydd cyfarwyddiadau yn dod i chi!

Yn y cyfamser oes modd i chi gysylltu dros y tudalen yma os ydych yn iach ac fodlon gwirfoddoli i helpu pobl ein cymuned

20/3/20

Cyngor Cymuned Llanaelhaearn

**Neges Pwysig / Important Message **
(Llanaelhaearn + Trefor) Mae’r Cyngor Cymuned yn ceisio cynllunio system i helpu’r bobl sydd wedi hunan-ynysu a phobl dros 70 oed.
The Community Council are currently planning a system to help people who have self- isolated and people over 70 years old. Mi fyddwn angen gymaint o wirfoddolwyr a syn bosib! Gwyliwch allan am ragor o fanylion
We need volunteers to step forward!
We will keep you posted regarding any updates:

Am fwy o fanylion ynglyn a gwirfoddoli ewch wefan Mantell Gwynedd

For more details on how to volunteer visit Mantell Gwynedd’s website

https://www.mantellgwynedd.com/gwirfoddoli.html

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Diolch! / Thank you! 😊👍

20/3/20 COVID-19

Neges gan y Cyngor Cymuned ynglyn a gwirfoddoli/helpu ar ei ffordd

NEGES PWYSIG
Dwi angen eich help! / I need your help!

Oes modd i drigolion Llanaelhaearn a Trefor i ddilyn y tudalen yma plîs?
Gallwch wneud hyn yn hawdd wrth ‘Chwilio’ am Cyngor Cymuned Llanaelhaearn a chliciwch ‘hoffi’.

17/3/20

Datganiad Bugeiliol Mainc Esgobion yr Eglwys yng Nghymru

Addoliad Cyhoeddus a Chynulliadau

Ni ddylai unrhyw wasanaethau eglwysig na chynulliadau addoli cyhoeddus ddigwydd mwyach. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau dydd Sul rheolaidd a gwasanaethau yn ystod yr wythnos, yn ogystal â gwasanaethau achlysurol (ac eithrio fel y nodir isod). Ni ddylid cynnal grwpiau astudio na digwyddiadau plwyfol eraill sy’n dod â phobl ynghyd mwyach. Rydym yn disgwyl gwybodaeth bellach gan y llywodraeth, a fydd yn ein helpu ni oll i fesur a myfyrio ar ddifrifoldeb ac ystod tebygol yr ymatal hwn. Fodd bynnag, o ystyried y wybodaeth sydd ar gael inni ar hyn o bryd, ymatal rhag addoli ar y cyd a chynulliadau eraill yw’r ffordd ddoeth o weithredu.

Bydd arweiniad pellach ar Gyfarfodydd Festri yn dilyn cyn gynted â phosibl, ond ni ddylent cael eu cynnal am y tro.

 Bedydd

Bedydd yw arwydd gobeithiol yr Eglwys o sêl genedigaeth newydd yng Nghrist. Mae’n hanfodol bod bedydd yn parhau i gael ei gynnig i bawb. O ystyried y canllawiau ar ymatal rhag addoli ar y cyd, ni fydd bedyddiadau bellach yn cael eu cynnal yng nghyd-destun addoli rheolaidd. Dylai bedyddiadau cael eu cynnal ym mhresenoldeb dim mwy na deg o bobl (y gweinidog, yr ymgeisydd a hyd at wyth arall gan gynnwys rhieni / gwarcheidwaid a rhieni bedydd).

Ar gyfer bedydd babanod mae’n well bod yr ymgeisydd yn cael ei ddal gan ei riant / gwarcheidwad yn hytrach na’r gweinidog. Os oes un ar gael, dylid defnyddio cragen fedydd i arllwys dŵr. Ni ddylid defnyddio bedydd trochiad.

Priodasau

Oni bai bod y llywodraeth yn newid y gyfraith, erys hawl cyfraith gwlad plwyfolion a’r rhai sydd â chysylltiad cymwys i briodi mewn eglwys blwyf. Fodd bynnag, mae rhyddid, yn gyfreithiol, i’r gweinidog benderfynu ar y dyddiad, yr amser a threfniadau eraill. Dylid gohirio priodasau a drefnwyd tan 31 Gorffennaf 2020 ac ad-dalu unrhyw ffioedd a dalwyd eisoes. Dylai cyplau sydd â dyddiad priodas diweddarach fod yn rhydd i ganslo / aildrefnu heb gosb ariannol.

Os oes rhaid cynnal priodas am resymau bugeiliol dybryd, dylid ei gweinyddu gydag uchafswm o ddeg person yn bresennol (y cwpl, y gweinidog, dau dyst a hyd at bump arall).

Yn absenoldeb prif wasanaeth ar y Sul, ni ellir galw gostegion priodas. Byddai angen i unrhyw briodasau y mae’n rhaid iddynt cael eu cynnal (ac nad yw gostegion wedi’u cwblhau eisoes) ddigwydd trwy Drwydded Gyffredin.

Efallai y bydd rhai cyplau angen llythyr gan y plwyf (er enghraifft y rhai ag yswiriant priodas) yn eu hysbysu na all eu priodas ‘fel y’i threfnwyd’ ddigwydd ar yr adeg hon.

Angladdau

Mae ein canllawiau sy’n ymwneud ag ymatal rhag addoli ar y cyd yn berthnasol i angladdau yn yr eglwys.

Gall clerigion barhau i gymryd gwasanaeth angladd ar lan y bedd (yn unol â’u dyletswydd cyfraith gwlad i gladdu meirw eu plwyf) a mewn amlosgfeydd (gan gadw at ganllawiau awdurdod yr amlosgfa).

Unwaith y bydd y sefyllfa ehangach yn ei gwneud hi’n ddiogel i wneud hynny, dylid cynnig cyfleoedd i’r rhai sy’n galaru gofio eu hanwyliaid yn yr eglwys yn y dyfodol.

17/3/20 COVID-19

Sesiynnau ieuenctid wedi gohirio am rwan

Oherwydd COVID 19 mae Bingo yn y ganolfan wedi ei ohirio am rwan

Oherwydd pryderon am COVID-19 mae’r Noson Goffi yn y Ganolfan Trefor wedi ei ohirio am y tro

FIRWS CORONA COVID-19 15/3/20

Negas gan Pwyllgor Apel Eisteddfod 2021Apel Llanaelhaearn a Trefor
Holl gyfarfodydd a gweithgareddau y Pwyllgor Lleol wedi eu gohirio hyd nes gweld be fydd yn datblygu

Ysgol Llanaelhaearn yn dathlu Gwyl Dewi am y tro olaf. Da iawn blant ser bob un

28/2/20

Canolfan y Babell am 8:00yh


26/2/20

Oes gan rhywun hen luniau o ysgol Llan fe fydd arddangosfa yn ystod yr Haf i ddathlu hanes Ysgol Llanaelhaearn

20/2/20

Diwrnod trist iawn heddiw gyda’r newyddion fod ein hysgol yn cau. Mae’r llywodraethwyr/staff a’r rhieni wedi cwffio bob cam o’r ffordd i gadw’r ysgol yn agored

3/2/20


Newyddion trist Donald (Person) Roberts wedi ein gadael un o hogia Llan

Canolfan y Babell

20/2/2020 Diwrnod Hwyl i’r Planr

Cyfle i chware gema a crefftio

Y criw yn hel syniadau

Yn y Ganolfan 30/1/2020 am 8:00yh

Newyddion trist heddiw fod Mai Williams wedi ein gadael. Roedd Mai yn un o genod Llan,  meddwl am y teulu ol. Fe fydd yr angladd yn Sant Aelhaearn  dydd Sadwrn 25ed Ionawr am 1:00

Becws Glanrhyd

BECWS GLANRHYD LLANAELHAEARN angen person i baratoi archebion a’u dosbarthu. Oriau rhan amser – 3 diwrnod yr wythnos o 01:30 – 08:00. Trwydded yrru lân yn hanfodol. Cysylltwch â Eirwyn
01758 750214

 

Cyngor Cymuned


Lynda Cox cadeirydd Cyngor Cymuned Llanaelhaearn yn cyflwyno watch i Mary Jones y clarc ar ei ymddeoliad, ar ol 25 o flynyddoedd o wasanaeth


M

Y criw yn cyfarfod i hel syniadau